Под художествен контекст най-общо разбираме ситуацията, която определя случването на изкуството по отношение на историческите, политическите, географските, социалните, икономическите и културните дадености. Смело можем да твърдим, че проявите на изкуството са в пряка зависимост от контекста, както и че едно изкуство не би могло да съществува като такова, без появата на необходимия за това контекст.

Контекстът на произведението, от своя страна, включва разнообразните обстоятелства при неговото създаване и интерпретация. Роберт Белтон разглежда контекста на едно произведение на изкуството на три равнища. Първото е свързано с автора и неговите нагласи, вярвания, интереси и ценности; образование и обучение; биография; намерения и цели. Второто е свързано със средата в която е създадено произведението, по отношение на функцията за която е предназначено; религиозните и философски убеждения; социално-политическата и икономическата система; климата и географското положение. Третото равнище е свързано с приемането и тълкуването на творбата във връзка с традицията на която е предназначена да служи; начина на мислене, който поддържа (ритуален, рационален, емоционален); призмата през която ще бъде изследвана и тълкувана.