Термин, който обозначава развитието на изкуството след модерния период. Свързан е с понятията постмодернизъм и късна модерност. Съвременното изкуство е принципно концептуално – не е обвързано с конкретна изразна форма. Терминът не е историчен, поради което е невъзможно точното му датиране, като период от историята на изкуството. Приема се, че съвременното изкуство започва да се развива около края на 60-те и началото на 70-те години на ХХ век.