Изкуство, което е затворено в своята собствена история. Стъпва върху еталони от историята на изкуството. Следва утвърдени във времето образци и модели.

В контекста на възникване на модерното изкуство, под класическо се разбира изкуството свързано с академизма и неговите правила.