Идва от интеракция (лат. inter – между и actio – действие) и означава взаимодействие, взаимно влияние. Под интерактивно изкуство разбираме изкуство, което изисква активното участие на публиката за осъществяване на замисъла на произведенията. Творбата се случва чрез взаимодействие със зрителя, чиято намеса допринася за определянето на крайния резултат. Тук не става въпрос за участие на интелектуално или психологическо ниво, а за физическо въвличане, било то чрез конкретно ситуиране в пространството, изискване на някакъв тип навигация или извършване на конкретни действия, от които зависи „случването“ на произведението. Творбата реагира на поведението на зрителя. Интерактивността е средството чрез което се произвеждат значения.