Едно от двете направления в абстракционизма: природна (негеометрична) абстракция и геометрична абстракция. Свързано е с използване единствено на чисти геометрични форми и линии в картините.  В тази посока е творчеството на художници като Казимир Малевич и Пит Мондриан. Въпреки че работят независимо един от друг, те достигат до идеята, че висшата функция на изкуството може да се постигне чрез денатурализация – изчистване на предметите чрез геометризация. В това отношение може да се открие влиянието на Сезан и изкуството на кубизма. И двамата са художници, които изграждат теоретична основа за изкуството си.

В неопластицизма на Мондриан е заложен принципът за създаване на асиметрични композиции от хоризонтални и вертикални линии и равнини, в които се използват само основните цветове (червено, синьо и жълто) плюс „нецветовете“ черно, сиво и бяло.

При супрематизма на Малевич се изхожда от идеята за търсене на „чисто изкуство“, освободено от всичко предметно, фигуративно, съдържателно.Този начин на търсене на чистото се свежда до крайни позиции – чистата плоскост, кръга, кръста. Малевич създава картини изградени от комбинации на квадрати, кръстове, кръгове, правоъгълници, по-рядко с триъгълници, трапеци, елипси. Той нарича някои от композициите „супреми“. Създава също супрематични пространствени форми – „архитектони“.