Първобитно изкуство

Изкуството на Древна Месопотамия

Изкуството на Древен Египет

Егейско изкуство

Гръцка античност

Етруско и римско изкуство

Тракийско изкуство. Антично наследство по  българските земи

Изкуството на Византия

Изкуството на Първата българска държава

Изкуството на Втората българска държава

Дороманско изкуство

Романско изкуство

Готика

Проторенесанс и Ранен Ренесанс

Висок Ренесанс

Късен Ренесанс. Маниеризъм

Северен Ренесанс

Изкуство на ХVІІ век: Барок. Италианска и Фламандска школи

Изкуство на ХVІІ век: Класицизъм. Френска и Испанска школи

Изкуство на ХVІІ век: Извънстилова линия. Холандско изкуство

Изкуство на ХVІІІ век: Рококо. Развитие на изкуството във Франция

Изкуство на ХVІІІ век: Развитие на живописта в Англия и Италия

Неокласицизъм

Романтизъм

Българско изкуство през ХVІ, ХVІІ, ХVІІІ и ХІХ век. Българско Възраждане

Реализъм

Импресионизъм

Постимпресионизъм

Символизъм

Ар нуво / Сецесион

Фовизъм

Еекспресионизъм

Кубизъм

Футуризъм

Абстрактно изкуство

Конструктивизъм / Де Стийл

Дада

Сюрреализъм

Баухаус

Немска живопис между двете световни войни. Нова вещественост

Парижка школа

Модернистична скулптура

Българско изкуство от Освобождението до Първата световна война

Българско изкуство между двете световни войни

Абстрактен експресионизъм, Попарт, Минимализъм, Арте повера

Зеро, Нов реализъм, Опарт, Кинетично изкуство

Концептуализъм, Наративизъм, Неоекспресионизъм, Трансавангард

Лендарт

Пърформансарт, Флуксус, Виенски акционизъм

Фотография

Видеоарт

Изкуството на постмодернизма

Фотореализъм / Хиперреализъм

Тоталитарно изкуство

Българското изкуство в периода 1944 – 1989 г.

Живописта и скулптурата от 90-те години на ХХ век до наши дни

Стрийтарт

Дигитални изкуства

Българското изкуство след 1989 г.