ИЗКУСТВО НА ДРЕВНИТЕ КУЛТУРИ. АНТИЧНОСТ

Първобитно изкуство

Изкуството на Древна Месопотамия

Изкуството на Древен Египет

Егейско изкуство

Гръцка античност

Етруско и римско изкуство

Тракийско изкуство. Антично наследство по  българските земи

 

ИЗКУСТВО НА СРЕДНОВЕКОВИЕТО

Изкуството на Византия

Изкуството на Първата българска държава

Изкуството на Втората българска държава

Дороманско изкуство

Романско изкуство

Готика

 

ИЗКУСТВО НА РЕНЕСАНСА И НОВОТО ВРЕМЕ

Проторенесанс и Ранен Ренесанс

Висок Ренесанс

Късен Ренесанс. Маниеризъм

Северен Ренесанс

Изкуство на ХVІІ век: Барок. Италианска и Фламандска школи

Изкуство на ХVІІ век: Класицизъм. Френска и Испанска школи

Изкуство на ХVІІ век: Извънстилова линия. Холандско изкуство

Изкуство на ХVІІІ век: Рококо. Развитие на изкуството във Франция

Изкуство на ХVІІІ век: Развитие на живописта в Англия и Италия

Неокласицизъм

Романтизъм

Реализъм

Българско изкуство през ХVІ, ХVІІ, ХVІІІ и ХІХ век. Българско Възраждане

 

ИЗКУСТВО НА МОДЕРНИЗМА

Импресионизъм

Постимпресионизъм

Символизъм

Ар нуво / Сецесион

Фовизъм и Експресионизъм

Кубизъм и Футуризъм

Абстрактно изкуство

Конструктивизъм / Де Стийл

Баухаус

Дада

Сюрреализъм

Немска живопис между двете световни войни. Нова вещественост

Парижка школа

Модернистична скулптура

Българско изкуство от Освобождението до Първата световна война

Българско изкуство между двете световни войни

 

ИЗКУСТВО СЛЕД ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

Абстрактен експресионизъм, Минимализъм, Попарт, Арте повера

Зеро, Нов реализъм, Опарт, Кинетично изкуство

Концептуализъм, Наративизъм, Неоекспресионизъм, Трансавангард

Лендарт

Пърформансарт, Флуксус, Виенски акционизъм

Фотография

Видеоарт

Тоталитарно изкуство

Изкуството на постмодернизма

Фотореализъм / Хиперреализъм

Стрийтарт

Дигитални изкуства

Млади британски художници

Българското изкуство в периода 1944 – 1989 г.

Нови (неконвенционални) форми в Българското изкуство през 80-те. Развитие след 1989 г.